Có 1 kết quả:

yến ẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn tiệc và uống rượu. Chỉ sự ăn uống tiệc tùng vui sướng. Truyện Hoa Tiên : » Trải tuần yến ẩm lưu tiên, Yên kinh lại gióng con thuyền ruổi mau «.