Có 1 kết quả:

yến hưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vua mở tiệc đãi bề tôi — Dọn tiệc cúng tế quỷ thần.

Một số bài thơ có sử dụng