Có 1 kết quả:

gia thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ cái địa vị của gia đình mình trong xã hội — Chỉ hoàn cảnh, tình trạng gia đình.

Một số bài thơ có sử dụng