Có 1 kết quả:

gia thúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng xưng chú mình đối với người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chú của tôi.