Có 1 kết quả:

gia tổ mẫu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng xưng bà nội mình đối với người khác.