Có 1 kết quả:

gia tế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Điện thờ cúng tổ tiên trong nhà. ◇Lục Du 陸游: “Vương sư bắc định trung nguyên nhật, Gia tế vô vong cáo nãi ông” 王師北定中原日, 家祭無忘告乃翁 (Thị nhi 示兒).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cúng giỗ trong nhà, tức cúng giỗ tổ tiên.

Một số bài thơ có sử dụng