Có 1 kết quả:

gia biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc bất thường xảy ra trong nhà. Tai hoạ thình lình xảy ra trong nà.