Có 1 kết quả:

gia cáp

1/1

gia cáp

giản thể

Từ điển phổ thông

chim bồ câu