Có 1 kết quả:

dung nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rộng lượng với người.

Một số bài thơ có sử dụng