Có 1 kết quả:

dung hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho đều hoà.