Có 1 kết quả:

dong nhật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đợi ngày. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Dong nhật các bị an mã, câu tống hồi doanh” 容日各備鞍馬, 俱送回營 (Đệ bát thập hồi).

Một số bài thơ có sử dụng