Có 1 kết quả:

dung nạp

1/1

dung nạp

giản thể

Từ điển phổ thông

dung nạp, chứa chấp