Có 1 kết quả:

dung hạnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mặt và tín nết, hai trong tứ đức của người đàn bà theo quan niệm thời xưa.