Có 1 kết quả:

túc căn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái gốc rễ có từ kiếp trước.

Một số bài thơ có sử dụng