Có 1 kết quả:

tịch diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất hết tất cả, không còn gì. Tiếng nhà Phật, chỉ sự dứt bỏ được mọi ràng buộc mà tới được Niết—bàn.

Một số bài thơ có sử dụng