Có 1 kết quả:

tịch tĩnh

1/1

tịch tĩnh

giản thể

Từ điển phổ thông

yên lặng, yên tĩnh