Có 1 kết quả:

ký dư

1/1

ký dư

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phó thác việc gì cho ai, giao nhiệm vụ

Một số bài thơ có sử dụng