Có 1 kết quả:

ký tống

1/1

ký tống

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gửi đi, đưa đi