Có 1 kết quả:

dần uý

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kính sợ. ◇Thư Kinh 書經: “Nghiêm cung dần úy, thiên mệnh tự độ” 嚴恭寅畏, 天命自度 (Vô dật 無逸).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kính sợ.