Có 1 kết quả:

mật thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấy tờ kín — Lá thư riêng, nói về chuyện kín.