Có 1 kết quả:

mật mã

1/1

mật mã

phồn thể

Từ điển phổ thông

mật mã, mật khẩu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con số giả, có ý nghĩa kín đáo bên trong.