Có 1 kết quả:

mật tập

1/1

mật tập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đã cô đặc, đã được nén