Có 1 kết quả:

phú hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà giàu — Người giàu có.