Có 1 kết quả:

tẩm môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa ở trong nhà, thông từ phòng nọ sang phòng kia.