Có 1 kết quả:

hàn cốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hang lạnh, chỉ nơi hẻo lánh. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Tiêu dao nơi hàn cốc thanh sơn «.

Một số bài thơ có sử dụng