Có 1 kết quả:

hàn môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Hàn gia 寒家.

Một số bài thơ có sử dụng