Có 1 kết quả:

ngụ túc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở đậu qua đêm. Như Tá túc 借宿.