Có 1 kết quả:

sát cáp nhĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tỉnh ở đông bắc bộ Trung Hoa.