Có 1 kết quả:

sát vấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét hỏi để biết rõ sự việc.