Có 1 kết quả:

sát sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét nét mặt mà biết lòng người.