Có 1 kết quả:

quả bất địch chúng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ít người không thể chống lại số đông.