Có 1 kết quả:

quả nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người ít đức — Tiếng tự xưng khiêm nhường của vua, tự cho mình là người ít đức — Người ở goá — Người cô thế.

Một số bài thơ có sử dụng