Có 1 kết quả:

quả hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ít hợp với người khác. Chỉ người thanh cao, thẳng thắn, không giống người thường nên ít hợp với ai.

Một số bài thơ có sử dụng