Có 1 kết quả:

quả phụ

1/1

quả phụ

phồn thể

Từ điển phổ thông

quả phụ, đàn bà goá

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đàn bà goá chồng — Đàn bà ở một mình, không lấy chồng.

Một số bài thơ có sử dụng