Có 1 kết quả:

quả cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở goá. Ở vậy, không lấy chồng khác.