Có 1 kết quả:

quả liêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ít trong sạch thẳng thắn. Chỉ sự không biết xấu hổ. Thường nói: Quả liêm thiểu sỉ ( ít liêm sỉ, không biết xấu hổ ).