Có 1 kết quả:

quả đoán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ít dứt khoát về công việc.