Có 1 kết quả:

quả kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấy ít. Chỉ sự hiểu biết ít ỏi. Thường dùng làm lời tự khiêm nhường.