Có 1 kết quả:

thật tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ thành thật.