Có 1 kết quả:

thực huống

1/1

thực huống

phồn thể

Từ điển phổ thông

tình huống thật