Có 1 kết quả:

ninh tĩnh

1/1

ninh tĩnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

yên tĩnh, yên ổn, yên bình

Một số bài thơ có sử dụng