Có 1 kết quả:

ninh nguyện

1/1

ninh nguyện

phồn thể

Từ điển phổ thông

tốt hơn là, tốt nhất là