Có 1 kết quả:

thẩm âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét hay dở khi nghe nhạc.