Có 1 kết quả:

tả phóng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữ viết mẫu để tô lại mà tập viết.