Có 1 kết quả:

tả thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết đúng theo sự thật. Cũng như Tả chân 寫真.