Có 1 kết quả:

tả sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Môn vẽ các vật sống ( sinh vật ).