Có 1 kết quả:

tả thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẽ ra được cái nét sống động như thật.