Có 1 kết quả:

khoan miễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rộng lòng tha cho.