Có 1 kết quả:

khoan đại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rộng lớn — Tấm lòng rộng rãi.

Một số bài thơ có sử dụng