Có 1 kết quả:

khoan độ

1/1

khoan độ

phồn thể

Từ điển phổ thông

độ rộng, chiều rộng, bề rộng